Stanovy sdružení

Stanovy občanského sdružení Živo v Hájích

Článek I.: Název a sídlo

Občanské sdružení Živo v Hájích má sídlo na adrese Oldřichov v Hájích 343, 463 31.

Článek II.: Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolné, nevládní a neziskové sdružení občanů, které spojuje zájem o rozvoj Oldřichova v Hájích. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Článek III.: Cíle sdružení

Posláním sdružení a jeho hlavním cílem je ochrana životního prostředí a ochrana přírody a krajiny spolu s rozvojem kvality života v obci Oldřichov v Hájích a okolí.

V souladu s hlavním posláním je dalším cílem sdružení:

  • Podpora a rozvoj kulturního, společenského a sportovního života v Oldřichově v Hájích a okolí.
  • Pořádání akcí pro rodiny a spoluobčany.
  • Vzdělávací aktivity, podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže.
  • Mapování historie obce a blízkého regionu.
  • Podpora a propagace regionu a původních i současných řemesel.
  • Obnova drobných památek a krajinotvorných prvků i struktur.

Článek IV.: Formy činnosti sdružení

K naplnění svých cílů bude sdružení vyvíjet zejména následující činnosti:

  • Organizace kulturních akcí jako jsou koncerty, divadelní představení, projekce, semináře, workshopy nebo výstavy.
  • Organizace společenských aktivit jako jsou setkání občanů, výroční trhy, plesy, soutěže, hry a aktivity pro děti i rodiny.
  • Organizace vzdělávacích aktivit formou besed, setkání, diskusí, přednášek a podobně.
  • Organizace místních sportovních akcí.
  • Organizace a pomoc se zajištěním volnočasových aktivit pro děti a mládež z obce a okolí.
  • Dokumentační, publikační a propagační činnost.
  • Poradenská a informační činnost.
  • Organizace environmentálních a krajinotvorných akcí pro veřejnost.
  • Organizace veřejných diskusí o rozvoji obce, komunikace s orgány státní správy a samosprávy, účast ve správních řízeních.
  • Spolupráce s obcí Oldřichov v Hájích a dalšími organizacemi v obci.

Článek V.: Členství ve sdružení

  1. Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami. Podmínkou pro vznik členství je doporučení alespoň tří členů sdružení a následné schválení radou sdružení. Má-li rada pochybnosti, že by nový člen ohrozil plnění cílů sdružení, může žádost o členství odmítnout. V takovém případě o vzniku členství rozhoduje členská schůze nadpoloviční většinou přítomných členů.
  2. Člen sdružení je povinen:
  3. Dodržovat stanovy sdružení.
  4. Plnit usnesení členské schůze.
  5. Platit členské příspěvky.
  6. Členové sdružení mají následující práva:
  7. Účastnit se činnosti sdružení.
  8. Účastnit se a hlasovat na členské schůzi.
  9. Být voleni do orgánů sdružení.
  10. Být informováni o činnosti sdružení.
  11. Podávat návrhy na změnu stanov.
  12. Podílet se na vytváření plánu činnosti sdružení.
  13. Členství zaniká těmito způsoby:
  14. Vystoupením na základě žádosti člena zaslané písemně nebo elektronicky radě sdružení.
  15. Nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě jdoucích letech.
  16. Úmrtím člena.
  17. Vyloučením členskou schůzí. Důvodem pro vyloučení je porušování stanov a pravidel sdružení. O vyloučení rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů.
  18. Zakládajícími členy sdružení jsou ti, kteří na setkání dne 22. 3. 2013 vyjádřili svým podpisem zájem sdružení založit a být jeho členy. Zakládající členové pro vznik členství nepotřebují doporučení ani schválení radou.

Článek VI.: Orgány sdružení

Orgány sdružení tvoří členská schůze a rada.

Členská schůze:

  • Je tvořena členy sdružení a je nejvyšším orgánem sdružení.
  • Schází se nejméně jednou ročně.
  • Schvaluje změny stanov sdružení dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
  • Rozhoduje o zániku sdružení dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
  • Schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření nadpoloviční většinou přítomných členů.
  • Rozhoduje o vyloučení člena nadpoloviční většinou přítomných členů.
  • Plánuje činnosti pro další období.
  • Stanovuje výši členského příspěvku.
  • Členskou schůzi svolává rada nebo třetina členů sdružení. Konání členské schůze musí být oznámeno minimálně týden předem, a to prostřednictvím e-mailu a oznámením na webových stránkách sdružení. Schůze je usnášeníschopná, pokud se sejde nadpoloviční většina členů. Pokud se sejde méně členů, je nejdříve za týden a nejpozději za měsíc svolána další schůze, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet účastníků.

Rada sdružení:

  • Má 3 až 5 členů.
  • Je volena na 1 rok. Není-li po skončení mandátu zvolena členskou schůzí nová rada, členové rady svou funkci vykonávají až do zvolení nové rady členskou schůzí.
  • Ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.
  • Volí pokladníka.
  • Pověřuje osobu odpovědnou za vedení účetnictví sdružení.
  • Řídí činnost sdružení mezi členskými schůzemi.
  • Připravuje návrh činnosti, plán hospodaření, roční rozpočet a zprávu o činnosti.
  • Může pověřit některého ze členů sdružení vedením vybraných aktivit sdružení.
  • Jménem sdružení jednají předseda a místopředseda rady, a to nezávisle.
  • Ostatní členové rady nebo sdružení mohou jednat jménem sdružení na základě pověření poskytnutém předsedou.
  • Každé jednání rady musí být přístupné členům sdružení a musí být veřejně oznámeno na webových stránkách sdružení.

Článek VII.: Zásady hospodaření

  • Sdružení je nezisková organizace.
  • Příjmy tvoří dary, členské příspěvky, dotace z veřejných rozpočtů a granty. Sdružení může mít i příjmy z vedlejší činnosti (vstupné na některé akce), tyto doplňkové příjmy sdružení vždy použije na uhrazení nákladů vzniklých v souvislosti s posláním a činností sdružení definovaných v článku III a IV těchto stanov.
  • Výdaje sdružení jsou určeny na uskutečnění cílů v souladu s formami činnosti dle stanov.
  • Prostředky sdružení jsou účelově vázány a mohou být použity a poskytnuty pouze pro účely odpovídající cílům sdružení.

Článek VIII.: Zánik sdružení

V případě zániku sdružení bude po likvidaci zbylý majetek na základě rozhodnutí členské schůze předán neziskové organizaci, která bude pokračovat v činnostech sdružení nebo obci Oldřichov v Hájích.

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem dne 23. 4. 2013