Stanovy spolku

Stanovy spolku

Živo v Hájích, z. s.

Čl. 1.

Název a sídlo

· Název spolku je: „Živo v Hájích, z. s.“ (dále jen „spolek“).

· Sídlo spolku je: Oldřichov v Hájích 343, 46331

Čl. 2

Charakter spolku

Spolek je dobrovolné, nevládní a neziskové sdružení občanů, které spojuje zájem o rozvoj Oldřichova v Hájích. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3

Cíle a účel spolku

Posláním spolku a jeho hlavním cílem je ochrana životního prostředí a ochrana přírody a krajiny spolu s rozvojem kvality života v obci Oldřichov v Hájích a okolí.

V souladu s hlavním posláním je dalším cílem spolku:

Podpora a rozvoj kulturního, společenského a sportovního života v Oldřichově v Hájích a okolí.

Pořádání akcí pro rodiny a spoluobčany.

Vzdělávací aktivity, podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Mapování historie obce a blízkého regionu.

Podpora a propagace regionu a původních i současných řemesel.

Obnova drobných památek a krajinotvorných prvků i struktur.

Čl. 4

Formy činnosti spolku

K naplnění svých cílů bude spolek vyvíjet zejména následující činnosti:

· Organizace kulturních akcí jako jsou koncerty, divadelní představení, projekce, semináře, workshopy nebo výstavy.

· Organizace společenských aktivit jako jsou setkání občanů, výroční trhy, plesy, soutěže, hry a aktivity pro děti i rodiny.

· Organizace vzdělávacích aktivit formou besed, setkání, diskusí, přednášek a podobně.

· Organizace místních sportovních akcí.

· Organizace a pomoc se zajištěním volnočasových aktivit pro děti a mládež z obce a okolí.

· Dokumentační, publikační a propagační činnost.

· Poradenská a informační činnost.

· Organizace environmentálních a krajinotvorných akcí pro veřejnost.

· Organizace veřejných diskusí o rozvoji obce, komunikace s orgány státní správy a samosprávy, účast ve správních řízeních.

· Spolupráce s obcí Oldřichov v Hájích a dalšími organizacemi v obci.

Čl. 5

Členství ve spolku

Práva a povinnosti členů

· Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami. Podmínkou pro vznik členství je doporučení alespoň tří členů spolku a následné schválení členskou schůzí spolku.

Člen spolku je povinen:

· Dodržovat stanovy spolku.

· Plnit usnesení členské schůze.

· Platit členské příspěvky.

Členové spolku mají následující práva:

· Účastnit se činnosti spolku.

· Účastnit se a hlasovat na členské schůzi.

· Být voleni do orgánů spolku.

· Být informováni o činnosti spolku.

· Podávat návrhy na změnu stanov.

· Podílet se na vytváření plánu činnosti spolku.

Členství zaniká těmito způsoby:

· Vystoupením na základě žádosti člena zaslané písemně nebo elektronicky radě spolku.

· Nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě jdoucích letech.

· Úmrtím člena.

· Vyloučením členskou schůzí. Důvodem pro vyloučení je porušování stanov a pravidel spolku. O vyloučení rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů.

· Zakládajícími členy spolku jsou ti, kteří na setkání dne 22. 3. 2013 vyjádřili svým podpisem zájem založit občanské sdružení Živo v Hájích a být jeho členy. Zakládající členové pro vznik členství nepotřebují doporučení ani schválení členskou schůzí.

Čl. 6

Orgány spolku

Orgány spolku tvoří členská schůze a rada.

Členská schůze:

Je tvořena členy spolku a je nejvyšším orgánem spolku.

Schází se nejméně jednou ročně.

Schvaluje změny stanov spolku dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

Rozhoduje o zániku spolku dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

Ze svého středu volí radu spolku - předsedu a místopředsedy.

Volí také pokladníka.

Rozhoduje o vyloučení člena nadpoloviční většinou přítomných členů.

Plánuje činnosti pro další období.

Stanovuje výši členského příspěvku.

Členskou schůzi svolává člen rady nebo třetina členů spolku. Konání členské schůze musí být oznámeno minimálně týden předem, a to prostřednictvím e-mailu a dalšími způsoby obvyklými pro komunikaci členů spolku.

Schůze je usnášeníschopná, pokud se sejde nadpoloviční většina členů. Pokud se sejde méně členů, je nejdříve za týden a nejpozději za měsíc svolána další schůze, která je usnášeníschopná bez ohledu na počet účastníků.

Statutárním orgánem spolku je rada spolku.

Rada spolku:

Má 3 až 5 členů.

Je volena na 1 rok. Není-li po skončení mandátu zvolena členskou schůzí nová rada, členové rady svou funkci vykonávají až do zvolení nové rady členskou schůzí.

Řídí činnost spolku mezi členskými schůzemi.

Může pověřit některého ze členů spolku vedením vybraných aktivit spolku.

Jménem spolku jednají předseda a místopředsedové rady, a to nezávisle.

Ostatní členové rady nebo spolku mohou jednat jménem spolku na základě pověření poskytnutém předsedou.

Každé jednání rady musí být přístupné členům spolku a musí být zveřejněné způsoby obvyklými pro komunikaci členů spolku.

Čl. 7

Zásady hospodaření

Spolek je nezisková organizace.

Příjmy tvoří dary, členské příspěvky, dotace z veřejných rozpočtů a granty. Spolek může mít i příjmy z vedlejší činnosti (např. vstupné na některé akce).Tyto doplňkové příjmy spolek vždy použije na uhrazení nákladů vzniklých v souvislosti s posláním a činností spolku definovaných v článku 3 a 4 těchto stanov.

Výdaje spolku jsou určeny na uskutečnění cílů v souladu s formami činnosti dle stanov.

Prostředky spolku jsou účelově vázány a mohou být použity a poskytnuty pouze pro účely odpovídající cílům spolku.

Čl. 8

Zánik spolku

Spolek zaniká:

· rozhodnutím členské schůze,

· dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze,

· pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.

· V případě zániku spolku bude po likvidaci zbylý majetek na základě rozhodnutí členské schůze předán neziskové organizaci, která bude pokračovat v činnostech spolku nebo obci Oldřichov v Hájích.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

· Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.

· Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty všemi členy členské schůze.

· Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

· Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválením členskou schůzí.

V Oldřichově v Hájích 25.4.2016